Üyelik Sözleşmesi

1-Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), çevrimiçi bir platform olan https://communehub.digital/ internet sitesini yürütmekte olan Communehub Dijital Tasarım Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “Commune Hub” olarak anılacaktır) ile üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirerek internet sitesini ticari amaçla kullanan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacak) arasında akdedilmiştir.

Commune Hub ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Commune Hub tarafından https://communehub.digital/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sunulan ürünler ve hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3- Sözleşmenin Geçerliliği ve Yürürlüğe Girmesi

      1.Kullanıcının veya Kullanıcı adına yetkilisinin, internet sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara girmesi ve Sözleşme şartlarını elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. 

      2.Tüzel kişi tacirlerin internet sitesine üyeliğinde, tüzel kişi tacir adına üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren yetkili (gerçek kişi) üye olmayıp, tüzel kişi tacirin kendisi olacaktır. Bu nedenle, tüzel kişi üyeliğinde bu Sözleşmenin tarafı tüzel kişi tacirdir. 

      3.Kullanıcının veya Kullanıcı yetkilisinin, üyelik kayıt işlemini tamamlaması, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğu, içeriği bütünü ile anladığını ve tüm şartları kabul ettiği anlamına gelir. 

      4.Sözleşme şartlarının internet sitesinde ilgili alanda “tik” atılarak elektronik ortamda kabul edilmesi ve üyelik kayıt işleminin tamamlanmasından itibaren,  işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir ve Taraflar arasında geçerli olacaktır. 

      5.Kullanıcı veya Kullanıcı yetkilisi, bu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, bu Sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan internet sitesinde yer alan tüm diğer  koşulları, politikaları ve bu sayılanlarda ileride Commune Hub tarafından yapılabilecek tüm değişiklikleri de peşinen kabul etmiş sayılırlar.


4-Üyelik Kayıt İşlemi

      1.Kullanıcı veya Kullanıcı yetkilisi, internet sitesini kullanmak ve internet sitesi üzerinden sunulan ürünleri ve hizmetleri satın alabilmek için, üyelik kayıt   işlemini tamamlar.

      2.Üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini yaparak 18 yaşını doldurduğunu kabul ve   beyan eder.

      3.Kullanıcının veya Kullanıcı adına yetkilisinin, internet sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara eksiksiz girmesi ve Sözleşme şartlarını  elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kullanıcı, üyelik kayıt işleminin tamamlandığına ilişkin internet sitesinde  belirtilen e-posta adresi üzerinden bilgilendirilir.

      4.Üye girişi için gerekli e-posta adres ve parola bilgilerinin korunması, Kullanıcının bir tüzel kişi tacir (şirket) olması durumunda, bunların sadece tüzel kişi (şirket) bünyesinde yetkili kişiler ile paylaşılması, bunun dışında üçüncü kişilere aktarılmaması, Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Üye bilgileri  kullanılarak  internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Bu işlemlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Commune Hub’ın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararlarını Commune Hub’ın ilk talebi üzerine defaten tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

      5.Kullanıcı, üye girişi için gerekli e-posta adres ve parola bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce izinsiz kullanıldığının ve güvenliğinin başka şekilde ihlal  edildiğinin tespit etmesi halinde, durumu derhal Commune Hub’a bildirmekle ve güvenli bir tarayıcı üzerinden parolasını değiştirmekle yükümlüdür. 

       6.Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini tamamlarken, internet sitesine girilen her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur. Bilgilerinin  değişmesi durumunda, Kullanıcı söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Bunun için gerekli teknik imkânlar Commune Hub tarafından sağlanır.  Commune Hub söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. 

       7.Commune Hub yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirirken Kullanıcının internet sitesindeki beyanlarını esas almaktadır. Üyelik kayıt  işlemini gerçekleştirirken söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle, Commune Hub’ın yasal yükümlülüklerini yerine  getirememesi veya eksik yerine getirmesi durumunda, Kullanıcı Commune Hub’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

      8.Kullanıcı, internet sitesine Kullanıcı veya Kullanıcı yetkilisi tarafından bilgilerin hatalı, eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle Commune Hub’ın  uğrayacağı her türlü zararı Commune Hub’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.


5-Kullanıcının Yükümlülükleri

İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Kullanıcı, internet sitesinin kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki kurallara uymayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder;

      1.İnternet sitesi ve içeriği, hukuka aykırı olarak veya bu Kullanım Koşullarında belirtilen kapsamın dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz ve, gizlilik ve fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, diğer kişi veya kuruluşların yasal haklarını ve çıkarlarını ihlal etmek için kullanılamaz. Bu internet sitesinin ve içeriğinin herhangi bir bölümüne manuel olarak erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için örümcekler, robotlar, derin bağlantılar, sayfa çizikleri veya aynı veya benzer yöntemler de dâhil olmak üzere herhangi bir aygıt, program veya algoritma biçimi kullanılamaz. Ayrıca, bu internet sitesi tarafından sağlanmayan yöntemlerle materyalleri, metinleri, bilgileri veya diğer içerikleri ziyaret edemez, edinemez veya kopyalanamaz.      

      2.Yasa dışı bilgisayar korsanlığı veya şifre kırma girişimleri veya diğer yasa dışı yollarla bu internet sitesindeki hiçbir içerik veya hizmete izinsiz erişilemez veya bunlar kullanılamaz. İnternet sitesinin kullanıcıları veya ziyaretçileri hakkında herhangi bir bilgi izlenemez, geriye doğru aranamaz, kırılamaz veya kodu çözülemez ve bu internet sitesindeki herhangi bir hizmet veya bilgi herhangi bir şekilde kötüye kullanılmaz veya ifşa edilemez.

      3.Bu internet sitesi ve/veya ağı taranarak güvenlik açıkları açısından test edilemez veya bu internet sitesi ve hizmetleri tarafından benimsenen güvenlik veya  kimlik doğrulama önlemleri tehlikeye atılamaz. Bu internet sitesi veya ona bağlanan ağlar tarafından kullanılan güvenlik mekanizmalarını veya kimlik doğrulama önlemleri ihlal edilemez. Bu internet sitesiyle ilgili herhangi bir ağ zayıflığını araştırılamaz, taranamaz veya başka bir şekilde test edilemez veya  ona karşı herhangi bir siber saldırı başlatılamaz.

      4.Normal işlemlere veya başkalarının bu internet sitesini kullanımına veya bu internet sitesinde yapılan herhangi bir işleme müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya program kullanılamaz. 

      5.Bu internet sitesi ve içeriği; yasaları ihlal eden, başkalarının hak ve çıkarlarını ihlal eden, sosyal düzeni bozan, sosyal istikrarı baltalayan veya bilgisayar sistemlerine ve ağ güvenliğine zarar verebilecek veya zarar vermeye çalışabilecek herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanılamaz.

      6.İnternet sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler paylaşılamaz. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kullanıcının kendisi sorumlu olacaktır ve Commune Hub’ın uğrayacağı her türlü zararını defaten Commune Hub’ın ilk talebi üzerine tazmin edecektir.


6-Commune Hub’ın Hakları

      1.Commune Hub, internet sitesi üzerinden sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsamını, niteliğini ve fiyatlarını belirlemekte tamamen serbesttir. Commune Hub internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetler ve ürünlerde herhangi bir değişiklik yapması halinde, değişiklikler internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

      2.Commune Hub, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Kullanıcıya öncede bildirimde bulunmaksızın, bu Sözleşme şartlarını ve/veya internet sitesinde yer alan diğer kullanım koşulları, politika ve formları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Güncellenen Sözleşme, kullanım koşulları, politikalar ve formlar mevcut şartların yerine geçer.

       3.Commune Hub, internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili her ne nam altında olursa olsun herhangi bir taahhütte bulunmaz ve özellikle hizmetlerin sürekliliğini garanti etmez. Commune Hub, bu sebeple herhangi bir gerekçe göstermeksizin internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerde ve ürünlerde her zaman değişikliğe gidebilir veya tüm hizmetleri veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli askıya alabilir ya da sonlandırabilir. Kullanıcı, Commune Hub’ı, hizmetler ile ilgili yapılan değişikliklerden, kesintilerden veya hizmetlerin internet sitesinden kaldırılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

      4.Kullanıcı, Commune Hub’ın internet sitesi üzerinden Commune Hub ve Kullanıcı arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini, bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az üç yıl süreyle saklayabileceğini ve ilgili mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere aktarabileceğini kabul eder.


7-Sorumluluk Reddi

      1.İnternet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, içeriklerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması veya kullanılmaması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan, bu tür hasar olasılıkları hakkında önceden uyarılmış olsa dahi, Commune Hub sorumlu değildir. Commune Hub, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

      2.Commune Hub, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin internet, ağ veya sunucu hizmetlerindeki kesintiler ya da ihmallere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve internet sitesinin veya bunun kullanılmasını sağlayan hizmetlerin ya da Commune Hub tarafından gönderilen elektronik iletişimin virüs ya da diğer zararlı unsurlar içermediğine ilişkin bir garanti vermezler.

      3.Commune Hub, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

       4.Bu internet sitesi Commune Hub kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Commune Hub, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


8-Sitenin Sonlandırılması

Commune Hub’ın internet sitesini ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkı saklıdır. İnternet sitesine gönderilmiş olan herhangi bir içeriğin ve/veya kullanıcı içeriğinin depolanamaması ya da silinememesi ile ilgili Commune Hub’ın herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.


9-Fikri Mülkiyet Hakları 

      1.Commune Hub bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. 

      2.Kullanıcı, Commune Hub’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ve eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve her ne sebeple olursa olsun bunlar üzerinde hak iddia edemez.

      3.İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Commune Hub’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


10-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

       1.Commune Hub, internet sitesi üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

       2.İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle birlikte, Commune Hub’ın size ait kişisel verileri, internet sitesinde yer alan ve bu Kullanım Koşullarının bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda ve Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlara uygun olarak işlemesini kabul edersiniz.

       3.Gizlilik Politikası’na “communehub.digital/privacy” ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne ________________ linki aracılığıyla erişim sağlayarak ayrıntıları inceleyebilirsiniz.


11-Sözleşmenin ve Üyeliğin Süresi

      1.İşbu Sözleşme internet sitesinin faal olduğu süre içerisinde Kullanıcın üyeliği müddetince yürürlükte kalır. 

      2.Kullanıcı, internet sitesinde oluşturduğu hesabını her zaman, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sonlandırabilir. 

      3.Commune Hub, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi, internet sitesinde yer alan kullanım koşullarını veya politikaları veya internet sitesini kullanımla ilişkili olabilecek diğer anlaşmaları veya yönergeleri ihlal etmesi halinde, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya tamamen kaldırabilir yahut internet sitesine erişimini sonlandırabilir veya siteye gelecekteki erişimini engelleyebilir. Bu durumda Kullanıcı, Commune Hub’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt ve kabul eder.


12-Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.


13-Muhtelif Hükümler

      1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve Sözleşme buna göre ifa edilecektir.

      2.Commune Hub, işbu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez; bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 

       3.Bu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Commune Hub’ın bilinen e-posta adresi veya açık adresine, Kullanıcıya ise üyelik formunda belirttiği e-posta adresi veya açık adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligatların geçerli kabul edilecektir. 

     4.Taraflar’dan birinin, bu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellenmeyecektir.