Gizlilik Politikası

Communehub Dijital Tasarım Ticaret Limited Şirketi (“Commune Hub”, “Biz”) olarak mahremiyetinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle gizliliğin korunması ve kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi yüksek önceliğe sahiptir. İşbu Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, https://communehub.digital/ internet sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetleri kullanırken bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.

Tanımlar

Kişisel Veri | Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi


Özel Nitelikli Kişisel Veri | Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler


İlgili Kişi | Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler


Kişisel Verilerin İşlenmesi | Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.


Açık Rıza | Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza


Kanun | 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


KVK Kurulu | Kişisel Verileri Koruma Kurulu


KVK Kurumu | Kişisel Verileri Koruma Kurumu


Politika | Commune Hub Gizlilik Politikası


Veri Sorumlusu | Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir


Veri İşleyen | Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir


Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler 

Commune Hub tarafından elde edilen kişisel veriler, tarafımız ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz, bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki şekilde belirtilebilir;  

Kimlik Bilgisi | TC kimlik numarası, pasaport numarası, adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, vb.
İletişim Bilgisi | E-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya hesapları, vb.
Lokasyon Bilgisi | Konum bilgileri, ev ve işyeri adresi, vb.
Özlük Bilgisi | Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK giriş bildirgeleri, şirket unvanı, vergi sicil ve kimlik numarası, oda kayıt numarası, referans bilgileri, vb.
Hukuki İşlem Bilgisi | Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi) , vb.
İşlem Güvenliği Bilgisi | IP adresi bilgisi ve erişim kayıtları, internet sitesi şifre ve parola bilgileri, vb.
Finansal Bilgi | Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, maaş bordroları, IBAN bilgileri, ödeme tutarı, kredi kartı ve banka kartı bilgisi, iade yapılacak tutar bilgisi, borç bilgisi, vb.
Mesleki Deneyim Bilgisi | Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, vb.
Pazarlama Bilgisi | Çerez kayıtları, vb.
Aile Üyeleri Bilgisi | Kişinin aile üyelerine ait ad-soyad, telefon numarası bilgisi, vb.
Müşteri ve Potansiyel Müşteri Bilgisi | Müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilgili meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler, vb.
Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi | Müşterilerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yapmış olduğu talep, şikayetler ve benzeri başvuru sonucunda elde edilen kişisel veriler, vb.
Psikometrik Veriler | Kişilerin bilgi, beceri, davranış ve kişisel özelliklerini ölçen veriler, vb.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve e-mail, telefon, SMS, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, yüz yüze görüşmeler, internet sitemiz ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplamaktayız. 

Kişisel verilerinizi, (i) sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, (ii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması ve denetimi, (iii) finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, (iv) stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi, (v) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, (vi) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (vi) müşteri memnuniyetini artırmak ve en iyi hizmeti vermek amacıyla, iş süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik talep, şikayet ve önerilerinizin alınması ve değerlendirilmesi, (vii) ilgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz hizmetlerin sunulması, (viii) hizmetlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, (ix) yatırım süreçlerinin yürütülmesi, (x) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, (xi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (xii) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (xiii) kullanıcı üyeliğinin oluşturulması amaçlarıyla toplamakta ve işlemekteyiz.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6.maddesinde öngörülen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz;

Kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız haller,

Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, işbu Gizlilik Politikası’nın “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemleri” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen veri aktarım şartları çerçevesinde; (i) söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için birlikte çalıştığımız iştirakler, iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (ii) mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iii) server, depolama, arşiv, barındırma gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler ile (iv) gerekli olduğu hallerde Commune Hub çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması, kullanılması ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Commune Hub’a yöneltilen taleplerin karşılanması amacıyla yetkili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz. 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

İşbu Politika’da yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz Kanun’a ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. 

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Commune Hub olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyemizde barındırmaktayız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır ve dilediği takdirde veri sorumlusuna onun belirlediği yöntemlerle ulaşarak haklarını kullanabilir;

1- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6- İlgili Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtildiği üzere, kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklara yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş bir dilekçe ile İdealtepe Mah. Büyük Tur Yolu Sok. İdeal Konak Apt. No:49 İç Kapı No:18 Maltepe/İstanbul adresine gönderebilir ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize erişim talebi yazılı olarak veya mevzuatta izin verilen başka bir şekilde olmalıdır. Talepleriniz niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Kanun uyarınca en geç 30 gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan yanıtlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan mevzuat ve yönergelerin izin verdiği ölçüde, size bilgi sağlama maliyetini yansıtan makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutarız.


CommuneHub, işbu Gizlilik Politikası’nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Son Güncellenme Tarihi 01/01/2023